Är mindre plaster lösningen

A city pictured. Visby in Gotland. Photo.

Är mindre plaster lösningen – STEPS i Almedalen den 4 juli

Den 4 juli deltar Mistra STEPS tillsammans med Mistra REES vid Mistras träffpunkt och seminarium för att diskutera vad företagen, användarna och experter tycker om hur vi ska minska den negativa påverkan av plaster. Kan mindre antal plaster vara en lösning?

Från STEPS deltar Karl Holmberg, doktorand i statsvetenskap med inriktning på miljö och energisystem och programstyrelseledamot Leif Nilsson.

Den stora mängden olika plaster som används och blandas i produkter orsakar stora problem vid återvinningen av plaster, och leder även till större klimatpåverkan. Går det att ersätta dagens stora antal olika plaster med ett färre antal för att stödja en cirkulär ekonomi.

De många olika plastvarianterna med olika tillsatser som används och blandas i diverse produkter orsakar stora problem när man vid resthanteringen vill materialåtervinna plasten. Det blir i stort sett omöjligt att särskilja tydliga plastfraktioner med definierade materialegenskaper. De enskilda volymerna av respektive separerad plastfraktion blir små och det är svårt att hitta en aktör som kan återvinna plasten med bibehållen kvalité då dessa oftast kräver större volymer och med tydliga distinkta materialegenskaper.

Följden blir att aktörer i stället använder jungfrulig plastråvara vilket ökar mängden plast som produceras och sedan inte går att återvinna och därmed ökas växthusgasutsläppen från tillverkning och resthantering. Utifrån pågående forskning belyser detta seminarium om det går att ersätta dagens stora antal olika varianter av termoplaster med ett färre antal, och vilka typer av styrmedel detta i så fall skulle kräva.

Medverkande:
Mattias Lindahl, Professor, Mistra REES och Linköpings universitet
Åsa Stenmarck, Materialflödesexpert, Naturvårdsverket
Jenny Fagerland, Projektledare, SIS – Svenska institutet för standarder
Leif Nilsson, Expert, Arla Plast
Karl Holmberg, Doktorand, Mistra Steps och Lunds universitet

Seminarium: Är mindre antal plaster en lösning? Vad tycker företagen, användarna och experter?
Dag och tid: Måndagen den 4 juli kl. 15.00-15.30
Plats: St Hansgatan 11, Gamla Riksbanken, Visby

Mistra på plats i Almedalen 2022